subject
Economics, 18.11.2022 06:25 reyquicoy4321

You decided to start a new company through a corporation with two of your friends, Michael and Mark. You agreed to pay for the P500,000 down payment for equipment and tools. Michael committed to take care of the P20,000 monthly expenses. Mark committed to cover for the annual total expenses of P300,000. At the end of two years, the three of you decided to sell the company. Question 1: How much have you already invested?

ansver
Answers: 1

Another question on Economics

question
Economics, 14.11.2019 18:29
Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer. ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa a.malayang kalakalan sa bilihan b.may kakaibang produkto c.maraming prodyuser at konsyumer d.malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon
Answers: 3
question
Economics, 18.11.2019 08:28
How do you apply economics in your household​
Answers: 3
question
Economics, 19.11.2019 00:28
What are cutting clauses home economics​
Answers: 1
question
Economics, 23.11.2019 22:28
When you finance a car, the car then becomes the for the loan.
Answers: 1
You know the right answer?
You decided to start a new company through a corporation with two of your friends, Michael and Mark....
Questions
question
Math, 09.02.2021 15:55
question
Filipino, 09.02.2021 15:55
question
Technology and Home Economics, 09.02.2021 15:55
question
Math, 09.02.2021 15:55
Questions on the website: 24176250